Sáp nhập Thành phố Tam Kỳ và các huyện Phú Ninh, Núi Thành thành một đơn vị hành chính

0
959

Tỉnh ủy Quảng Nam thống nhất chủ trương sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp huyện gồm: Thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành và huyện Phú Ninh thành một đơn vị hành chính. Đây là việc làm phù hợp chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và phù hợp với đặc điểm lịch sử, văn hóa, kinh tế-xã hội của 3 địa phương.

Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Tam Kỳ

Ngày 17/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị lần thứ chín (khóa 22) để thảo luận, xem xét, quyết định thông qua nhiều nội dung quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng Đảng; đồng thời thông tin nhanh về kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII).

Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất biểu quyết thông qua và ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Chương trình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới…

Đáng lưu ý, tại hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất chủ trương sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp huyện gồm: thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành và huyện Phú Ninh thành một đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh.

Sáp nhập Thành phố Tam Kỳ và các huyện Phú Ninh, Núi Thành thành một đơn vị hành chính

Theo đó, đề nghị Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bảo đảm các quy định của pháp luật hiện hành.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh, qua 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đầy trách nhiệm, hội nghị Tỉnh ủy lần thứ chín (khóa 22) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của các đại biểu trong việc trao đổi, góp ý, phân tích làm rõ nhiều vấn đề trong các dự thảo báo cáo, đề án, nghị quyết, chương trình, kế hoạch và đề xuất, hiến kế nhiều giải pháp thiết thực, mang tầm chiến lược lâu dài, có tính khả thi cao.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho rằng, chủ trương sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp huyện (thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành và huyện Phú Ninh) thành một đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh là nhằm mở rộng không gian đô thị, hướng đến xây dựng thành phố Tam Kỳ thành đô thị văn minh, hiện đại. Đây là việc làm phù hợp chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã; tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và thực hiện chế độ tiền lương mới, giảm đầu mối cơ quan hành chính Nhà nước và phù hợp với đặc điểm lịch sử, văn hóa, kinh tế-xã hội của 3 địa phương: Tam Kỳ, Núi Thành và Phú Ninh.

“Các cơ quan chức năng của tỉnh và đơn vị liên quan cần sớm xây dựng Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bảo đảm các quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và người dân ở 3 địa phương này hiểu được ý nghĩa và mục đích của sáp nhập để chủ trương này sớm trở thành hiện thực”, đồng chí Phan Việt Cường lưu ý.